Youtubear

Functies
Ga voor Premium

Nederlands

Restitutie beleid

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze website. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u al deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

1. Geschiktheid en account

U dient de website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en overheidsvergunningen. U bezoekt en gebruikt de website alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de website niet gebruiken op een manier waarop de website niet bedoeld of toegestaan is om te worden gebruikt. U verklaart dat het u wettelijk is toegestaan om de website te gebruiken en te openen en dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de selectie en het gebruik van en de toegang tot de website. Deze overeenkomst is nietig waar dit bij wet verboden is, en het recht op toegang tot de website wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

Mogelijk moet u een account aanmaken bij de website. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Uw account kan door ons naar believen en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw account opschorten of verwijderen, uw e-mail- en/of ip-adressen blokkeren en elk huidig of toekomstig gebruik van de website (of een deel daarvan) weigeren. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account. Kinderen jonger dan 13 jaar komen niet in aanmerking voor het gebruik van de website en we vragen minderjarigen om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

2. Service en legitimiteit

U erkent dat de website een algemeen hulpmiddel is dat juridisch-technische diensten verleent. Concreet, maar zonder beperking, biedt de website u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot inhoud op andere hostingplatforms en om onder andere een kopie van die inhoud te maken. Voor zover we welke inhoud dan ook opslaan, bewaren we geen inhoud langer dan een overgangsperiode om gebruikers de kans te geven inhoud te downloaden. De website mag alleen worden gebruikt om inhoud te downloaden die vrij is van auteursrechten of voor fair-use-doeleinden.

We keuren het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud niet goed, tenzij u de eigenaar van de inhoud bent, of toestemming hebt verkregen van de eigenaar van de inhoud, of van plan bent de materialen alleen voor redelijk gebruik te gebruiken. Elk verder gebruik van de door de website verzonden inhoud, in het bijzonder maar niet uitsluitend het openbaar toegankelijk maken van de inhoud of het commercieel gebruiken ervan, moet worden overeengekomen met de houder van de rechten van de betreffende gedownloade inhoud. In het geval dat een recht van een derde partij al wordt geschonden door het downloaden van de inhoud, draagt u hiervoor de volledige verantwoordelijkheid aangezien u bent begonnen met de verwerking van de inhoud in kwestie. De website aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u of een derde partij voor de toelaatbaarheid van het downloaden van inhoud via deze website. De website verleent geen rechten op de inhoud, aangezien deze slechts optreedt als technische dienstverlener.

3. Inhoud van derden

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud van internetwebsites (gezamenlijk "inhoud van derden") en dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op hun respectievelijke inhoud van derden en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten waar nodig. We onderschrijven geen inhoud van derden en garanderen of garanderen niet dat dergelijke inhoud vrij is van fouten of virussen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, wettigheid, legitimiteit of enig ander aspect van inhoud van derden, noch voor het recht om dergelijke inhoud beschikbaar of toegankelijk te maken.

  • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan of, voor zoekresultaten, identificatie van de verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een url of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de applicatie of op internet kunnen vinden.
  • Informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen, waaronder uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres.
  • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door u, uw vertegenwoordiger of de wet
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

4. Beleid inzake inbreuk op auteursrechten

We zetten ons in voor de bescherming van de rechten van houders van intellectueel eigendom (inclusief auteursrechten) en streven ernaar te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom. Het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar vertonen of openbaar uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken is een inbreuk op het auteursrecht. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook. U erkent uitdrukkelijk dat voor het downloaden van bepaalde inhoud toestemming vereist kan zijn en dat er beperkingen kunnen gelden. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke beperkingen van toepassing zijn, om te voldoen aan alle toepasselijke beperkingen en om alle benodigde autorisaties te verkrijgen.

We kunnen naar eigen goeddunken alle inhoud verwijderen waarvan we reden hebben om aan te nemen dat deze de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt. Als u een maker/eigenaar van inhoud, eigenaar van een auteursrecht of een agent bent en u van mening bent dat inhoud die op of via de website beschikbaar is, inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, stuur ons dan een melding via e-mail met de onderstaande informatie en we zullen het probleem oplossen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan inhoud van derden, is de inhoud op de website, inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, scripts, broncode en handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk "eigendomsmateriaal"), eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Al het eigendomsmateriaal is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, inclusief nationale wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. We behouden ons al onze rechten voor met betrekking tot onze eigen materialen.

6. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over ons restitutiebeleid, neem dan contact met ons op via e-mail:

[email protected].