Youtubear

Functies
Ga voor Premium

Nederlands

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Deze voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van onze website. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u al deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

1. Geschiktheid en account

U dient de website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en overheidsvergunningen. U bezoekt en gebruikt de website alleen voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag de website niet gebruiken op een manier waarop de website niet bedoeld of toegestaan is om te worden gebruikt. U verklaart dat het u wettelijk is toegestaan om de website te gebruiken en te openen en dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor de selectie en het gebruik van en de toegang tot de website. Deze overeenkomst is nietig waar dit bij wet verboden is, en het recht op toegang tot de website wordt in dergelijke rechtsgebieden ingetrokken.

Mogelijk moet u een account aanmaken bij de website. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Uw account kan door ons naar believen en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, kunnen we uw account opschorten of verwijderen, uw e-mail- en/of ip-adressen blokkeren en elk huidig of toekomstig gebruik van de website (of een deel daarvan) weigeren. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw account. Kinderen jonger dan 13 jaar komen niet in aanmerking voor het gebruik van de website en we vragen minderjarigen om geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

2. Service en legitimiteit

U erkent dat de website een algemeen hulpmiddel is dat juridisch-technische diensten verleent. Concreet, maar zonder beperking, biedt de website u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot inhoud op andere hostingplatforms en om onder andere een kopie van die inhoud te maken. Voor zover we welke inhoud dan ook opslaan, bewaren we geen inhoud langer dan een overgangsperiode om gebruikers de kans te geven inhoud te downloaden. De website mag alleen worden gebruikt om inhoud te downloaden die vrij is van auteursrechten of voor fair-use-doeleinden.

We keuren het downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud niet goed, tenzij u de eigenaar van de inhoud bent, of toestemming hebt verkregen van de eigenaar van de inhoud, of van plan bent de materialen alleen voor redelijk gebruik te gebruiken. Elk verder gebruik van de door de website verzonden inhoud, in het bijzonder maar niet uitsluitend het openbaar toegankelijk maken van de inhoud of het commercieel gebruiken ervan, moet worden overeengekomen met de houder van de rechten van de betreffende gedownloade inhoud. In het geval dat een recht van een derde partij al wordt geschonden door het downloaden van de inhoud, draagt u hiervoor de volledige verantwoordelijkheid aangezien u bent begonnen met de verwerking van de inhoud in kwestie. De website aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens u of een derde partij voor de toelaatbaarheid van het downloaden van inhoud via deze website. De website verleent geen rechten op de inhoud, aangezien deze slechts optreedt als technische dienstverlener.

3. Inhoud van derden

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de website wordt blootgesteld aan inhoud van internetwebsites (gezamenlijk "inhoud van derden") en dat wij geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op hun respectievelijke inhoud van derden en zij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van hun rechten waar nodig. We onderschrijven geen inhoud van derden en garanderen of garanderen niet dat dergelijke inhoud vrij is van fouten of virussen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, wettigheid, legitimiteit of enig ander aspect van inhoud van derden, noch voor het recht om dergelijke inhoud beschikbaar of toegankelijk te maken.

Zonder beperking van de onderstaande bepalingen over beperkingen van aansprakelijkheid en afwijzingen van garanties, wordt alle inhoud op de website aan u verstrekt "zoals deze is" uitsluitend ter informatie en persoonlijk gebruik en mag u de inhoud niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, licentiëren of anderszins exploiteren voor welk ander doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud. U stemt ermee in ons te verdedigen tegen elke claim, eis, rechtszaak of procedure die tegen ons wordt gemaakt of aangespannen door een derde partij die beweert dat uw gebruik van de website in strijd met deze voorwaarden inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of deze wederrechtelijk toe-eigent of in strijd is met de toepasselijke wetgeving en u zult ons schadeloos stellen voor alle schade tegen ons en voor redelijke advocaatkosten en andere kosten die door ons zijn gemaakt in verband met een dergelijke claim, eisen, rechtszaken of procedures.

4. Beleid inzake inbreuk op auteursrechten

We zetten ons in voor de bescherming van de rechten van houders van intellectueel eigendom (inclusief auteursrechten) en streven ernaar te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van intellectueel eigendom. Het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar vertonen of openbaar uitvoeren van auteursrechtelijk beschermde werken is een inbreuk op het auteursrecht. U mag geen inbreuk maken op het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook. U erkent uitdrukkelijk dat voor het downloaden van bepaalde inhoud toestemming vereist kan zijn en dat er beperkingen kunnen gelden. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen welke beperkingen van toepassing zijn, om te voldoen aan alle toepasselijke beperkingen en om alle benodigde autorisaties te verkrijgen.

We kunnen naar eigen goeddunken alle inhoud verwijderen waarvan we reden hebben om aan te nemen dat deze de intellectuele eigendomsrechten van anderen schendt. Als u een maker/eigenaar van inhoud, eigenaar van een auteursrecht of een agent bent en u van mening bent dat inhoud die op of via de website beschikbaar is, inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, stuur ons dan een melding via e-mail met de onderstaande informatie en we zullen het probleem oplossen.

 • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt aangenomen dat het is geschonden. Beschrijf het werk en voeg waar mogelijk een kopie of de locatie (bijv. een url) van een geautoriseerde versie van het werk toe.
 • Identificatie van het materiaal waarvan wordt aangenomen dat het inbreuk maakt en de locatie ervan of, voor zoekresultaten, identificatie van de verwijzing of link naar materiaal of activiteit waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt. Beschrijf het materiaal en geef een url of andere relevante informatie op waarmee we het materiaal op de applicatie of op internet kunnen vinden.
 • Informatie die ons in staat stelt contact met u op te nemen, waaronder uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres.
 • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door u, uw vertegenwoordiger of de wet
 • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en dat u op straffe van meineed de eigenaar bent of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Anders dan inhoud van derden, is de inhoud op de website, inclusief andere tekst, grafische afbeeldingen, foto's, muziek, video, scripts, broncode en handelsmerken, servicemerken en logo's die daarin zijn opgenomen (gezamenlijk "eigendomsmateriaal"), eigendom van en/of in licentie gegeven aan ons. Al het eigendomsmateriaal is onderworpen aan auteursrechten, handelsmerken en/of andere rechten onder de wetten van de toepasselijke rechtsgebieden, inclusief nationale wetten, buitenlandse wetten en internationale verdragen. We behouden ons al onze rechten voor met betrekking tot onze eigen materialen.

Wij behouden het exclusieve eigendom van alle rechten, aanspraken en belangen op de website en alle intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden. Tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan, stemt u ermee in om geen eigendomsmateriaal of inhoud van derden te kopiëren, te wijzigen, te publiceren, te verzenden, te distribueren, deel te nemen aan de overdracht of verkoop ervan, er afgeleide werken van te maken of op enige andere manier te exploiteren, geheel of gedeeltelijk.

6. Beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

 • De website te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor de website;
 • De website te gebruiken op een manier die van invloed is op de toegang van de gebruiker tot de website;
 • De website te gebruiken op een manier die misbruik maakt van de bandbreedte en andere gebruikers treft;
 • De website te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de website beschikbaar stellen;
 • De website gebruiken in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op enigerlei wijze schade kunnen toebrengen aan de website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
 • Gebruik de website om deel te nemen aan reclame of marketing.
 • Geautomatiseerde middelen gebruiken, waaronder robots, crawlers of dataminingtools, om gegevens of inhoud van de website te downloaden, te controleren of te gebruiken;

7. Vergoedingen en betalingen

U erkent dat wij ons het recht voorbehouden om kosten in rekening te brengen voor een of meer van onze diensten en om onze tarieven van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Als we op enig moment uw rechten om de website te gebruiken beëindigen vanwege een schending van deze voorwaarden, heeft u geen recht op restitutie van een deel van uw kosten.

Alle vergoedingen en betalingen hieronder zijn exclusief belastingen, heffingen, heffingen, btw en andere kosten. Wij oefenen geen controle uit over deze kosten en kunnen niet voorspellen wat deze kunnen zijn. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen welke extra kosten van toepassing zijn op uw transacties en voor het dekken van dergelijke toepasselijke heffingen. In alle andere opzichten worden dergelijke vergoedingen beheerst door aanvullende regels, voorwaarden, bepalingen of overeenkomsten die op de website worden geplaatst en/of worden opgelegd door een verkoopagent of betalingsverwerkingsbedrijf, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

8. Restitutie beleid

We waarderen onze klanten en streven ernaar om premium services te bieden die aan uw behoeften voldoen. Ons restitutiebeleid is ontworpen om transparantie en eerlijkheid te garanderen. Je hebt de mogelijkheid om binnen 30 dagen na de aankoopdatum een terugbetaling aan te vragen voor premiumserviceabonnementen, onder voorbehoud van de voorwaarden die worden beschreven in ons volledige Restitutiebeleid op een aparte pagina. We begrijpen dat de omstandigheden kunnen variëren en we doen er alles aan om uw zorgen zo snel mogelijk aan te pakken. Maak uzelf vertrouwd met het volledige restitutiebeleid voor een gedetailleerd overzicht van de geschiktheid, het restitutieproces en andere belangrijke informatie. Als je vragen hebt of meer hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op. Uw tevredenheid is onze prioriteit en we waarderen uw vertrouwen in onze diensten.

9. Wijziging van de dienst

De dienstverlening van de website kan van tijd tot tijd wijzigen. U mag de website gebruiken indien en wanneer deze beschikbaar is. We garanderen niet de beschikbaarheid van de website of een bepaalde functie. Een bepaalde functie kan een pre-releaseversie zijn en werkt mogelijk niet correct of op de manier waarop een definitieve versie zou kunnen werken. We kunnen de definitieve versie aanzienlijk wijzigen of besluiten deze niet uit te brengen. We behouden ons het recht voor om de gehele of een deel van de website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen, te verwijderen, te verwijderen, te beperken of de toegang ertoe te blokkeren, kosten in rekening te brengen of te stoppen met het aanbieden ervan.

10. Privacybeleid

We hanteren een apart privacybeleid en uw instemming met deze voorwaarden betekent ook dat u het privacybeleid hebt gelezen en begrepen. Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid op elk moment te wijzigen door dergelijke wijzigingen op onze website te plaatsen. Er kan u geen andere kennisgeving worden gedaan over eventuele wijzigingen. Als u de website na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw erkenning van het privacybeleid en de aanvaarding ervan.

11. Variatie van voorwaarden

Het is ons toegestaan om deze voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, en door de website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze voorwaarden regelmatig doorneemt. Er kan u geen andere kennisgeving worden gedaan over eventuele wijzigingen. U erkent dat uw voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen inhoudt, ongeacht of u ze daadwerkelijk hebt gelezen.

12. Vrijwaring en vrijwaring

U stemt er hierbij mee in om ons te vrijwaren en te vrijwaren van alle schade en claims en kosten van derden, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de website en/of uit uw schending van deze voorwaarden. In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, vrijwaart u ons hierbij van claims, eisen en schade (werkelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet bekendgemaakt, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met dergelijke geschillen en/of de website.

13. Afwijzing van garantie

De website wordt geleverd "zoals deze is", met alle fouten, en we geven geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot de website of het materiaal op de website. Ook mag niets op de website worden geïnterpreteerd als een advies aan u.

Wij garanderen niet dat (i) de website aan uw eisen of verwachtingen zal voldoen, (ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, (iii) de resultaten die kunnen worden verkregen door uw gebruik van de website nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn, (iv) de kwaliteit van producten, diensten, informatie, inhoud of ander materiaal dat via de website wordt verkregen, zal voldoen aan uw eisen of verwachtingen, of (v) eventuele fouten in de inhoud zullen worden gecorrigeerd.

Alle inhoud die door het gebruik van de website wordt verkregen, wordt naar eigen goeddunken en op eigen risico verkregen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of ander apparaat of verlies van gegevens als gevolg van dergelijke inhoud.

Deze afwijzing van garantie vormt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst. Het gebruik van de website is hieronder niet toegestaan, behalve onder deze disclaimer.

14. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval zullen wij, noch onze functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk worden gesteld voor iets dat voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de website, ongeacht of een dergelijke aansprakelijkheid contractueel is. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de website.

15. Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons en mogen niet worden gewijzigd zonder onze schriftelijke toestemming.
 • Het niet afdwingen van een bepaling van deze voorwaarden door ons zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.
 • Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht op grond van de toepasselijke wetgeving, dan wordt de ongeldige en niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft de rest van de overeenkomst van kracht.
 • Het is ons toegestaan om onze rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden zonder enige kennisgeving toe te wijzen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.
 • Niets in dit document is bedoeld en zal ook niet worden geacht rechten of rechtsmiddelen toe te kennen aan een derde partij.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via e-mail:

[email protected].